CILJEVI I ZADACI
Navodimo ciljeve i zadatke Udruge slijepih Istarske županije:

učlanjuje i organizira slijepe građane na području Istarske županije,
potiče školovanje, rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih osoba te poduzima odgovarajuće mjere za ostvarivanje postavljenih zadataka,
animira roditelje članova Udruge, suradnike, stručne radnike i druge građane u svrhu organiziranja raznih aktivnosti od interesa za redovne članove Udruge,
predlaže nadležnim lokalnim i državnim tijelima i ustanovama izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa i mjera kojima se uređuje položaj slijepih i visokoslabovidnih osoba,
vodi brigu na području socijalno-zdravstvene zaštite redovnih članova Udruge,
pruža pomoć redovnim članovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava i interesa i prema mogućnostima povremeno dodjeljuje novčane i materijalne pomoći,
potiče rješavanje stambenih pitanja redovnih članova Udruge,
potiče organiziranje športskih, šahovskih i rekreativnih aktivnosti od interesa za članove Udruge,
organizira odmor i oporavak, te kulturno-prosvjetne aktivnosti redovnih članova Udruge,
organizira prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći u zemlji i inozemstvu,
vodi evidenciju svih članova Udruge, te obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava redovnih članova Udruge,
potiče rješavanje organiziranog smještaja redovnih članova Udruge treće životne dobi,
profit koji Udruga stvara služi za zadovoljavanje specifičnih potreba redovnih članova Udruge,
opskrbljuje redovne članove Udruge sa potrebnim tiflo-tehničkim pomagalima, predlaže njihovo usavršavanje i pronalaženje novih za svakodnevni život i rad slijepih osoba,
prema svojim mogućnostima pomaže i slijepim osobama koje nisu članovi Udruge,
sukladno sa svojim mogućnostima pomaže visokoslabovidnim osobama,
radi ostvarivanja svojih zadaća može obavljati gospodarsku ili drugu djelatnost u skladu sa zakonima RH,
surađuje sa društveno-humanitarnim institucijama u zemlji i sa srodnim asocijacijama i ustanovama slijepih i slabovidnih u inozemstvu.
Osnovni cilj Udruge je učlanjivanje slijepih osoba radi njihovog uključivanja u samostalan život i rad, njihove socijalno pravne zaštite te zadovoljavanje specifičnih potreba redovnih članova Udruge.

Udruga može organizirati savjetovanja i druge stručne skupove radi upoznavanja javnosti sa životom i radom, te mogućnostima i potrebama slijepih i visokoslabovidnih osoba.
Udruga može izdavati stručne i popularne publikacije u svrhu unapređenja rada i u radu koristiti sredstva javnog priopćavanja.

Udruga obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga rada organiziranjem:

stalnih i povremenih Tijela Udruge
stručne službe
Odlukom o osnivanju Tijela Udruge utvrđuje se njihov sastav, zadaće, ovlasti i način rada.

Udruga slijepih Istarske županije – developed by HrZip.com
Close Menu
VEĆI FONT
KONTRASTNI MOD