PREGLED PRIHODA I RASHODA PRKSIŽ

OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

 

 

PRIHODI:

 1. Stanje na 20.12.2017. ..................................................... 6.267,05
 2. Prihodi iz Sportske zajednice Grada Pule ..........................  4.000,00
 3. Prihodi iz Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom 4.355,00
 4. Prihodi iz proračuna ostalih Istarskih gradova i općina:

- Pazin …………..    750,00

- Pula      ………...   19.000,00

- Rovinj …………   1.000,00

- Cerovlje ……….   1.000,00

- Funtana ..............   900,00

- Gračišće  ………   1.000,00

- Grožnjan.............   1.000,00

- Karojba …..……   500,00

- Medulin..............   3.250,00

- Marčana..............   3.000,00

- Pićan …………     500,00

- Svetvinčenat ......   2.000,00

- Tinjan..............      2.000,00

- Vižinada………                  500,00

 

SVEGA   1  DO  17 : ........          51.022,05

 1. Hrvatski športski savez slijepih ............................................ 3.587,00
 2. Povrat krive uplate ………………………………………… 750,00
 3. Kamate po viđenju .............................................................. 0,76  

                                                      

SVEGA 18 DO 20                                        4.377,76

UKUPAN PRIHOD : ....                 55.359,81

 

RASHODI:

 

 1. Putni troškovi .................................................................... 13.700,00
 2. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa ....  1.821,92   
 3. Naknada za usluge u platnom prometu ..................... 675,55

    4. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i slično) …………………………………      4.103,75

 1. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) ……………..……................................ 13.679,37
 2. Povrat gradovima i općinama (kriva uplata) ……………… 10.400,00
 3. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija,

premije osiguranja i sl.) ………………………………………     9.530,00

                                                  SVEGA   1  DO  7:                   17.820,89

 

          UKUPAN RASHOD                                                          53.910,59      

 

 

 

U K U P A N   P R I H O D ............................       55.359,81

U K U P A N   R A S H O D ..........................        53.910,59             
--------------------------------------------------------------

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA NA

DAN 01.01.2019. GOD. ................................         1.449,22

===========================================

 

 

Pula, 26.02.2019.

 

 

 

Predsjednik:

Zlatko Kuftić

 

 

 

Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova