Ciljevi i zadaci

Navodimo ciljeve i zadatke Udruge slijepih Istarske županije:

 • učlanjuje i organizira slijepe građane na području Istarske županije,
 • potiče školovanje, rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih osoba te poduzima odgovarajuće mjere za ostvarivanje postavljenih zadataka,
 • animira roditelje članova Udruge, suradnike, stručne radnike i druge građane u svrhu organiziranja raznih aktivnosti od interesa za redovne članove Udruge,
 • predlaže nadležnim lokalnim i državnim tijelima i ustanovama izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa i mjera kojima se uređuje položaj slijepih i visokoslabovidnih osoba,
 • vodi brigu na području socijalno-zdravstvene zaštite redovnih članova Udruge,
 • pruža pomoć redovnim članovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava i interesa i prema mogućnostima povremeno dodjeljuje novčane i materijalne pomoći,
 • potiče rješavanje stambenih pitanja redovnih članova Udruge,
 • potiče organiziranje športskih, šahovskih i rekreativnih aktivnosti od interesa za članove Udruge,
 • organizira odmor i oporavak, te kulturno-prosvjetne aktivnosti redovnih članova Udruge,
 • organizira prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći u zemlji i inozemstvu,
 • vodi evidenciju svih članova Udruge, te obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava redovnih članova Udruge,
 • potiče rješavanje organiziranog smještaja redovnih članova Udruge treće životne dobi,
 • profit koji Udruga stvara služi za zadovoljavanje specifičnih potreba redovnih članova Udruge,
 • opskrbljuje redovne članove Udruge sa potrebnim tiflo-tehničkim pomagalima, predlaže njihovo usavršavanje i pronalaženje novih za svakodnevni život i rad slijepih osoba,
 • prema svojim mogućnostima pomaže i slijepim osobama koje nisu članovi Udruge,
 • sukladno sa svojim mogućnostima pomaže visokoslabovidnim osobama,
 • radi ostvarivanja svojih zadaća može obavljati gospodarsku ili drugu djelatnost u skladu sa zakonima RH,
 • surađuje sa društveno-humanitarnim institucijama u zemlji i sa srodnim asocijacijama i ustanovama slijepih i slabovidnih u inozemstvu.

Osnovni cilj Udruge je učlanjivanje slijepih osoba radi njihovog uključivanja u samostalan život i rad, njihove socijalno pravne zaštite te zadovoljavanje specifičnih potreba redovnih članova Udruge.

Udruga može organizirati savjetovanja i druge stručne skupove radi upoznavanja javnosti sa životom i radom, te mogućnostima i potrebama slijepih i visokoslabovidnih osoba.
Udruga može izdavati stručne i popularne publikacije u svrhu unapređenja rada i u radu koristiti sredstva javnog priopćavanja.

Udruga obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga rada organiziranjem:

 1. stalnih i povremenih Tijela Udruge
 2. stručne službe

Odlukom o osnivanju Tijela Udruge utvrđuje se njihov sastav, zadaće, ovlasti i način rada.

Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova